Servisanmälan vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ska du bygga nytt hus eller vill du ansluta en befintlig bostad till kommunalt vatten, avlopp eller dagvatten? Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningars läge eller dimensioner är du som fastighetsägaren alltid skyldig att först kontakta oss på Hjo kommun via vår webtjänst. 

Via webtjänsten kan du även anmäla installationen av sprinklersystem, beställa vattenmätare eller att du vill ha byggvatten. 

Viktigt att notera att olika regler gäller beroende på om din fastighet är belägen inom eller utanför verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. 

Vid upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledningar skall erläggas en anläggningsavgift. För aktuella gällande anläggningsavgift vänligen se Hjo kommuns gällande VA-taxa. 

Som fastighetsägare bekostar och ansvarar man alltid själv för nyanläggningar, reparationer eller förändringar i ledningarna inom den egna fastigheten. När du vill utföra arbeten på ledningar inom fastigheten vänder du dig till en privat rörinstallatör. 

Om du vill flytta förbindelsepunkten och upprätta en ny bekostar du själv bortkopplingen av den befintliga ledningens allmänna del. Du betalar också för den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som bedöms skäligt med hänsyn till ålder och skick. Du behöver tillstånd från oss för att flytta och upprätta en ny förbindelsepunkt. 

Om det är vi som vill upprätta ny förbindelsepunkt är det vi som ersätter dig som äger fastigheten för din del av kostnaden. 

 

Verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster

Kommunen har upprättat ett verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Lite förenklat kan man säga att verksamhetsområdet utgörs av tätorterna Hjo, Grebban, Korsberga, Blikstorp, Lidängen, Korsgården samt Gate.  

Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att tillhandahålla allmänna vattentjänster. Där upprättar kommunen en förbindelsepunkt och drar fram servisledningar till fastigheterna. Där gäller också Hjo kommuns VA-taxa samt allmänna bestämmelser för användande av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

Utanför verksamhetsområdet har kommunen inte samma skyldigheter att tillhandahålla allmänna vattentjänster. Det innebär att kommunen enbart upprättar en förbindelsepunkt och så får man som fastighetsägare själv dra ledningar från förbindelsepunkten till den egna fastigheten. Utanför verksamhetsområdet gäller inte heller Hjo kommuns VA-taxa samt allmänna bestämmelser för användande av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning per automatik utan det behöver regleras i ett avtal mellan kommunen och anslutna fastigheterna. Så ett anslutningsavtal ska upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren innan anslutning får ske. 

Servisanmälan avser anslutning av va-anläggning enligt (ABVA) "Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen samt gällande VA-taxa för Hjo kommun. Avgifter m.m. Efter granskning och godkännande av servisanmälan och karta över förbindelsepunkt utför Hjo kommun det beställda arbetet. Faktura på anläggningsavgifterna enligt fastställd va-taxa översänds när förbindelsepunkten har upprättats.

Observera! Vatten släpps inte på förrän anläggningsavgiften är betald, installationen besiktad och godkänd, abonnemang tecknat samt vattenmätare uppsatt. Avloppsledningen får inte tas i bruk förrän anläggningsavgiften är betald, installationen besiktad och godkänd samt abonnemang tecknat. För särskilda tjänster, specialarbeten som sprinkler, provisoriska serviser, särskilda anordningar m.m., utgår avgifter enligt särskild taxa. All olovlig öppning eller stängning av servisventilen debiteras fastighetsägaren enligt gällande avgift.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa